Skip to content ↓

Regulamin Klubu

Na podstawie Zarządzenia Nr 48/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 grudnia 2015 r.

Regulamin Klubu Absolwentów AGH (.pdf 65KB)

 

Cele i organizacja Klubu Absolwentów AGH

 1. Celem Klubu Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, zwanego dalej „Klubem”, jest budowanie i rozwijanie więzi Uczelni z jej absolwentami. Klub prowadzi szeroką działalność promocyjną, informacyjną i integracyjną, skierowaną do absolwentów.
 2. Działalność Klubu jest koordynowana przez Centrum Komunikacji i Marketingu, zwany dalej „Centrum”.
 3. Klub Absolwentów AGH posiada własne logo. Wyłączne prawo do dysponowania logiem należy do Centrum.

Warunki członkostwa w Klubie Absolwentów AGH

 1. Członkiem Klubu może być każda osoba, która w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica:
  • w ramach studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym uzyskała tytuł inżyniera, licencjata, magistra lub doktora;
  • ukończyła studia podyplomowe.
 2. W celu przystąpienia do Klubu należy na stronie www.ka.agh.edu.pl:
  • wypełnić formularz rejestracyjny;
  • wyrazić zgodę na wykorzystanie, przetwarzanie, przechowywanie i archiwizowanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym Absolwenta AGH przez Akademię Górniczo-Hutniczą, dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu;
  • wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail informacji związanych z działalnością informacyjną, promocyjną i integracyjną Klubu Absolwentów AGH;
  • zaakceptować Regulamin Klubu Absolwentów AGH, zwany dalej „Regulaminem”.
 3. Absolwent staje się pełnoprawnym członkiem Klubu po pomyślnej weryfikacji, przeprowadzanej na podstawie danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym, skutkującej wydaniem Karty Klubu Absolwentów AGH, zwanej dalej „Kartą”.
 4. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i bezpłatne. Członek Klubu może zrezygnować z członkostwa poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce dyrektora Centrum oraz zwrot wydanej Karty.
 5. W przypadku stwierdzenia, iż dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są błędne w stopniu uniemożliwiającym weryfikację osoby absolwenta, Centrum zastrzega sobie prawo do usunięcia z bazy danych wprowadzonych informacji, nie informując o tym użytkownika.

Karta Klubu Absolwentów AGH

 1. Karta jest formą identyfikacji członków Klubu.
 2. Karta posiada indywidualny numer.
 3. Karta jest wydawana bezpłatnie za pośrednictwem Centrum, według ustalonego wzoru.
 4. Karta upoważnia do korzystania z oferty Klubu. Aktualna oferta klubu znajduje się na stronie internetowej Klubu.
 5. Istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu Karty. Duplikat wydawany jest za pośrednictwem Centrum, według ustalonego wzoru, na podstawie pisemnego oświadczenia podpisanego przez absolwenta w przypadku:
  • zgubienia lub kradzieży Karty;
  • zmiany nazwiska posiadacza Karty (w tym przypadku obowiązuje zwrot Karty ze starym nazwiskiem);
  • zniszczenia Karty (w tym przypadku uszkodzoną Kartę należy zwrócić do Centrum).

Baza Klubu Absolwentów AGH – ochrona danych osobowych członków Klubu

 1. Dane członków Klubu są gromadzone w elektronicznej Bazie Klubu Absolwentów AGH, zwanej dalej „Bazą”.
 2. Prawo do wykorzystania, przetwarzania, przechowywania i archiwizowania danych osobowych zgromadzonych w Bazie ma wyłącznie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, reprezentowana przez Dział, dla celów związanych z funkcjonowaniem Klubu.
 3. Dane teleadresowe członków Klubu mogą być udostępniane innym członkom Klubu wyłącznie za zgodą osób, których one dotyczą.
 4. Każdy członek Klubu, za pośrednictwem Działu, ma prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z Bazy, co skutkuje anulowaniem członkostwa w Klubie.

Postanowienia końcowe

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin jest ogłaszany poprzez umieszczenie na stronie internetowej Klubu, na której również umieszczane są ewentualne jego aktualizacje.

Stopka